sales@vasiyamhomes.com
+919840668567

Vriksham

Vasiyam Homes > Vriksham
Flat No : Apartment Size Uds Main Door Facing Availability
F1 970 SQ.FT(2BHK) 452 SQ.FT NORTH SOLDOUT
F2 960 SQ.FT(2BHK) 448 SQ.FT NORTH SOLDOUT
S1 970 SQ.FT(2BHK) 452 SQ.FT NORTH SOLD OUT
S2 960 SQ.FT(2BHK) 448 SQ.FT NORTH SOLD OUT
T1 970 SQ.FT(2BHK) 452 SQ.FT NORTH SOLDOUT
T2 960 SQ.FT(2BHK) 448 SQ.FT NORTH SOLDOUT